Kategorie imprez
Festiwal
Inne
Kabaret
Koncert
Konkurs
Plener
Spektakl
Warsztaty
Wystawa
Generic filters
Tylko w tytułach
Kategorie imprez
Festiwal
Inne
Kabaret
Koncert
Konkurs
Plener
Spektakl
Warsztaty
Wystawa
Szukaj
Close this search box.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i sztuki

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i sztuki w 2024 roku w Zielonej Górze

Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs obejmuje obszar kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Rodzaj i Formy Zadań
Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego mogą być realizowane poprzez:

1) imprez i przedsięwzięć filmowych, teatralnych, muzycznych, kabaretowych, literackich, plastycznych i tanecznych, organizowanych w formie cyklicznych festiwali, przeglądów, konkursów oraz pojedynczych wydarzeń kulturalnych;
2) konferencji, sesji i seminariów naukowych;
3) wydawania niekomercyjnych i niskonakładowych książek i czasopism, związanych tematem lub osobą twórcy z Zieloną Górą;
4) wskrzeszania regionalnych tradycji kultury materialnej i duchowej, w tym tradycji winiarskich;
5) propagowania kultur mniejszości narodowych i etnicznych;
6) inicjatyw mających na celu wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej;
7) inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję i popularyzację lokalnej twórczości i twórców;
8) inicjatyw mających na celu wzbogacenie oferty z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych – mieszkańców Zielonej Góry;
9) promocji Miasta poprzez udział miejscowych artystów i zespołów w przeglądach, konkursach, festiwalach itp., o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym;
10) organizację uroczystych obchodów świąt narodowych i rocznic znaczących wydarzeń historycznych;
11) organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, z uwzględnieniem osób starszych;
12) prowadzenie działań o charakterze artystycznym i społecznym, mających na celu rewitalizację i poprawę jakości przestrzeni publicznej na terenie Miasta;
13) wspieranie i podejmowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem parków historycznych i pałaców znajdujących się na terenie miasta.

 

Termin składania ofert
Oferentów zachęca się do przesyłania ofert do 22 grudnia 2023 r.

 

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
W ramach realizacji projektu Oferent zobowiązuje się do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z możliwością zapewnienia dostępu alternatywnego.

 

Jak złożyć ofertę?
Oferty wraz z załącznikami należy przesłać w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem organizacji pozarządowej oraz adnotacją: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” na adres:

Urząd Miasta Zielona Góra
Departament Edukacji i Spraw Społecznych, Wydział Sportu, Kultury i Turystyki
Al. Niepodległości 10
65-048 Zielona Góra

w terminie do dnia 22.12.2023 r. lub złożyć w sekretariacie Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki, Departament Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Aleja Niepodległości 10, pokój 310 do dnia 22.12.2023 r. do godz. 15:00.

 

Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać:

  1. ze strony internetowej Miasta Zielona Góra: zielona-gora.pl z zakładki: „Organizacje pozarządowe” – „Wzory druków”;
  2. ze strony Biuletynu Informacji Publicznej urzędu bip.zielona-gora.pl z działu: „Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy” / „Konkursy ofert – ogłoszenia” ;
  3. w sekretariacie Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych

Wszelkie informacje dotyczące konkursu, formularzy ofertowych oraz dodatkowych dokumentów można uzyskać na stronach internetowych Miasta Zielona Góra oraz Biuletynu Informacji Publicznej urzędu. Zachęcamy organizacje pozarządowe i podmioty do aktywnego uczestnictwa w konkursie, mającego na celu rozwijanie i promowanie kultury oraz sztuki w Zielonej Górze.

 

Szczegóły i niezbędne dokumenty TUTAJ

 

Sprawdź również

Skip to content